Java DecimalFormat 用法

2019/7/24 17:42:41 人评论 次浏览 分类:学习教程

一:介绍

DecimalFormat 是 NumberFormat 的一个具体子类,用于格式化十进制数字。DecimalFormat 包含一个模式 和一组符号

符号含义:

0 一个数字

一个数字,不包括 0

. 小数的分隔符的占位符
 , 分组分隔符的占位符
 ; 分隔格式。

 • 缺省负数前缀。
  % 乘以 100 和作为百分比显示
   ? 乘以 1000 和作为千进制货币符显示;用货币符号代替;如果双写,用国际货币符号代替。如果出现在一个模式中,用货币十进制分隔符代替十进制分隔符。
   X 前缀或后缀中使用的任何其它字符,用来引用前缀或后缀中的特殊字符。
   例子:

  DecimalFormat df1 = new DecimalFormat("0.0");
   DecimalFormat df2 = new DecimalFormat("#.#");
   DecimalFormat df3 = new DecimalFormat("000.000");
   DecimalFormat df4 = new DecimalFormat("###.###");
   System.out.println(df1.format(12.34));
   System.out.println(df2.format(12.34));
   System.out.println(df3.format(12.34));
   System.out.println(df4.format(12.34));
   /**结果:
   12.3
   12.3
   012.340
     12.34
     */
  

二:用法

importjava.text.DecimalFormat; 
  
publicclassTestNumberFormat{ 
  
 publicstaticvoidmain(String[]args){ 
  doublepi=3.1415927; //圆周率 
  //取一位整数 
  System.out.println(newDecimalFormat("0").format(pi));  //3 
  //取一位整数和两位小数 
  System.out.println(newDecimalFormat("0.00").format(pi)); //3.14 
  //取两位整数和三位小数,整数不足部分以0填补。 
  System.out.println(new DecimalFormat("00.000").format(pi));// 03.142 
  //取所有整数部分 
  System.out.println(newDecimalFormat("#").format(pi));  //3 
  //以百分比方式计数,并取两位小数 
  System.out.println(new DecimalFormat("#.##%").format(pi)); //314.16% 
  
  longc=299792458; //光速 
  //显示为科学计数法,并取五位小数 
  System.out.println(newDecimalFormat("#.#####E0").format(c)); //2.99792E8 
  //显示为两位整数的科学计数法,并取四位小数 
  System.out.println(newDecimalFormat("00.####E0").format(c)); //29.9792E7 
  //每三位以逗号进行分隔。 
  System.out.println(newDecimalFormat(",###").format(c));  //299,792,458 
  //将格式嵌入文本 
  System.out.println(newDecimalFormat("每秒###\米。").format(c)); 
 } 
} 

DecimalFormat 类主要靠 # 和 0 两种占位符号来指定数字长度。0 表示如果位数不足则以 0 填充,# 表示只要有可能就把数字拉上这个位置。上面的例子包含了差不多所有的基本用法,如果你想了解更多,请参考 DecimalFormat 类的文档。

相关资讯

  暂无相关的资讯...

共有访客发表了评论 网友评论

验证码: 看不清楚?
  -->