c++ vector 二维数组

2020/2/22 17:35:43 人评论 次浏览 分类:学习教程

Method I:

int N=3, M=4; 
vector<vector<int> > obj(N); //定义二维动态数组大小为3行 
for(int i =0; i< obj.size(); i++)//每一行改为4列 
{ 
    obj[i].resize(M); 
} 

resize 将obj[i]的元素个数调整为M个,多则补,少则删

Method II:

int N=3, M=4; 
vector<vector<int> > obj(N, vector<int>(M)); 

 

相关资讯

    暂无相关的资讯...

共有访客发表了评论 网友评论

验证码: 看不清楚?
    -->