C语言-变形的九九乘法表

2019/7/24 13:31:19 人评论 次浏览 分类:学习教程

知识共享许可协议 版权声明:署名,允许他人基于本文进行创作,且必须基于与原先许可协议相同的许可协议分发本文 (Creative Commons)

C语言-变形的九九乘法表

 • 描述
 • 代码
  • 左下角
  • 右下角
  • 右上角
  • 左上角

描述

四种排列的乘法表

代码

左下角

#include <stdio.h>

int main ()
{
  int i,j;
  for (i=1; i<=9; i++)
  {
    for (j=1; j<=i; j++)
      printf ("%d*%d=%2d ",j,i,i*j);
    printf ("\n");
  }
  return 0;
}

右下角

#include<stdio.h>

int main()
{
  int i,j;
  for(i=1; i<=9; i++)
  {
    int k;
    for(k=1; k<=9-i; k++)
      printf("    ");
    for(j=1; j<=i; j++)
      printf("%d*%d=%2d ",j,i,i*j);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}

右上角

#include<stdio.h>

int main()
{
  int i,j;
  for(i=1; i<=9; i++)
  {
    int k;
    for(k=1; k<=i-1; k++)
      printf("    ");
    for(j=i; j<=9; j++)
      printf("%d*%d=%2d ",i,j,i*j);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}

左上角

#include<stdio.h>

int main()
{
  int i,j;
  for(i=1; i<=9; i++)
  {
    for(j=i; j<=9; j++)
      printf("%d*%d=%2d ",i,j,i*j);
    printf("\n");
  }
  return 0;
}

相关资讯

  暂无相关的资讯...

共有访客发表了评论 网友评论

验证码: 看不清楚?
  -->