Python迭代运算

2019/7/22 17:14:49 人评论 次浏览 分类:python

知识共享许可协议 版权声明:署名,允许他人基于本文进行创作,且必须基于与原先许可协议相同的许可协议分发本文 (Creative Commons)

Python迭代运算

例一:

a = [11,22,33,44,55,66,77,88,99]
sum_a = 0
for i in a:
    sum_a += i
print(sum_a)
495

例二:

使用for循环时range函数实际上有三个参数(开始值,结束值,步长)

例如计算0-100的偶数和

even_sum = 0
for i in range(0,101,2):
    even_sum += i
print(even_sum)
2550

相关资讯

    暂无相关的资讯...

共有访客发表了评论 网友评论

验证码: 看不清楚?
    -->